Privacyverklaring - Administratiekantoor Venlo
15783
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15783,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
Administratiekantoor Venlo Logo groot

Administratiekantoor Venlo is hét administratiekantoor
voor starters en het het MKB in de regio
Venlo, Blerick en Tegelen

PRIVACYVERKLARING

Administratiekantoor Venlo, gevestigd aan Noorderpoort 28, 5916 PJ Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Noorderpoort 28
5916 PJ Venlo
T 077 205 09 23

Functionaris gegevensbescherming

R. Donders is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor Venlo. Hij is te bereiken via info@administratiekantoorvenlo.nl of telefonisch op 077 205 09 23.

Persoonsgegevens van cliënten die wij verwerken

De cliënt is diegene met wie Administratiekantoor Venlo een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant, diens familie of diens medewerkers worden verwerkt.

Administratiekantoor Venlo verwerkt persoonsgegevens over u doordat u als cliënt gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij onder andere onderstaande persoonsgegevens;

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboorteplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Burgerservicenummer (BSN nummer);
 • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van u als cliënt;
 • Overige persoonsgegevens die u actief vertrekt, bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch;

Door het verstrekken van persoonsgegevens gaat u er mee akkoord dat wij deze persoonsgegevens gebruiken voor het verlenen van onze diensten.

Naast onze cliënten verwerken wij ook persoonlijke gegevens van leads, prospects, nieuwsbrieflezers, leveranciers, relaties, sollicitanten en uiteraard onze eigen medewerkers.

Waarom we gegevens nodig hebben

Administratiekantoor Venlo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Administratiekantoor Venlo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens

Administratiekantoor Venlo verwerkt o.a. persoonsgegevens voor en in opdracht van u als cliënt. Als wij de persoonsgegevens alleen verwerken zonder daarbij zelf te bepalen wat er mee gebeurt, dan blijft u als cliënt verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. U als cliënt bepaalt dan voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is veelal het geval indien wij de salarisadministratie voor u verwerken. In de meeste overige gevallen is Administratiekantoor Venlo verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van u als cliënt. Voor zover wij persoonsgegevens laten verwerken via een derde, bijvoorbeeld een softwareleverancier, is de derde sub-verwerker.

Delen met anderen

Administratiekantoor Venlo verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratiekantoor Venlo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers. Wij beperken de toegang door onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen. Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. Als het inschakelen van sub-verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dan zullen wij die subverwerkers (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen. Met het verlenen van een opdracht aan Administratiekantoor Venlo wordt instemming verleend voor het inschakelen van eventuele sub-verwerkers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Administratiekantoor Venlo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Administratiekantoor Venlo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@administratiekantoorvenlo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Administratiekantoor Venlo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Administratiekantoor Venlo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met R. Donders of via info@administratiekantoorvenlo.nl

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Call Now Button